اسکل آباد

به ماندگاری ستاره ها دوستم بدار...من خودم روشن میکنم ستاره هارا...

اسکل آباد

به ماندگاری ستاره ها دوستم بدار...من خودم روشن میکنم ستاره هارا...